கார்லீடரின் வாகன கண்காணிப்பாளரின் தர சோதனை

2020-09-16

கார்லீடரின் ஒவ்வொரு வாகன மானிட்டரும் பிரசவத்திற்கு முன் கடுமையான தர சோதனையில் தேர்ச்சி பெற வேண்டும்.