கார் பால் கேமரா உடலில் க்ளூவை செலுத்துதல்

2020-11-13

கார்லீடரின் கார் பால் கேமரா பாடி முழுவதுமாக பசை மூலம் உட்செலுத்தப்பட்டுள்ளது, ஒவ்வொரு கேமராவும் 15-16 வினாடிகள் பசையை உருவாக்குகிறது, மேலும் மீண்டும் மீண்டும் பசை உட்செலுத்துகிறது. இது உயர் நீர்ப்புகா செயல்திறனை உறுதி செய்கிறது.